•  
  • ';
  •  

Migracións

O equipo de Servizos Sociais oferta á poboación procedente doutros países accións e intervencións de:

- Acollida e Integración da poboación inmigrante, a través da información, xestión e asesoramento sobre recursos e prestacións da comunidade, ademais de accións socieducativas e de sensibilización.

- Informe Municipal de arraigo social.

- Reagrupamento familiar.

No caso de poboación emigrante retornada, dende os Servizos Sociais ofértanse:

- Axudas destinadas a atender situacións de extraordinaria necesidade dos españois retornados.

- Pensión asistencial por ancianidade para españois de orixe retornados.

- Axudas extraordinarias a emigrantes galegos/as retornados/as.

- Axudas para a realización de viaxes por razóns de interese social, asistencial ou humanitario.

En ambos casos, informamos e asesoramos sobre outras prestacións e programas dos que as persoas poidan ser beneficiarias e que dependen doutros organismos públicos ou entidades.

DOC - Migracións
Lei de Estranxería

DOC - Migracións
Libre Circulación

DOC - Migracións
Regulamento Lei Estranxería

Guía de Información e Recursos para Persoas Inmigradas

IMP - Migracións
Solicitude de informe de arraigo
ou de reagrupamento familiar