•  
  • ';
  •  

Persoas maiores

As Persoas Maiores dispoñen en Vilagarcía dunha Concellería propia, dende onde se ofertan diferentes actividades e prestacións co fin de garantir a presenza activa das persoas maiores na nosa comunidade.

En colaboración coa citada concellería, dende o noso centro poden solicitar:

- Pensión Non Contributiva de Xubilación.

- Complemento para Titulares de PNC que residan nunha vivenda alugada.

- Axudas sociais de carácter extraordinario a favor de pensionistas.

- Axudas a persoas maiores para facilitar a autonomía persoal e a accesibilidade.

- Prestación económica ás persoas desprazadas ao estranxeiro durante a súa minoría de idade como consecuencia da Guerra Civil.

- Acollemento familiar para a terceira idade.

- Programa de Axuda no Fogar.

- Programa Xantar na casa.

- Transporte adaptado 065- Servizo galego de Apoio á Mobilidade persoal.

- Teleasistencia Domiciliaria.

- Información e asesoramento sobre prestacións, programas e centros dependentes doutros organismos.

DOC - Xantar na Casa
Bases

DOC - Axuda do Fogar
Regulamento xeral

DOC - Axuda no Fogar
Baremo para solicitar o servizo en libre concurrencia

IMP - Maiores
Solicitude de Pensión Non Contributiva

IMP - Axuda no Fogar
Solicitude en libre concurrencia

IMP - Axuda no Fogar
Informe médico

IMP - Xantar na Casa
Solicitude de participación

IMP - Xantar na Casa
Compromiso e contrato

IMP - Xantar na Casa
Informe de saúde

IMP - Xantar na Casa
Domicilación bancaria

IMP - Xantar na Casa
Solicitude de Baixa Temporal

IMP - Xantar na Casa
Solicitude Baixa Definitiva

IMP - Dependencia
Solicitude de Transporte Adaptado

IMP - Dependencia
Solicitude de Teleasistencia Domicilaria