•  
  • ';
  •  

Os Servizos Sociais, unha aposta
pola igualdade e o benestar

Os Servizos Sociais son o conxunto coordinado de prestacións, programas e equipamentos destinados a garantir a igualdade de oportunidades no acceso á calidade de vida e á participación social de toda a poboación. (Lei 13/2008, do 3 de decembro de Servizos Sociais de Galicia).

Dende o Sistema Galego de Servizos Sociais, esta rede de equipamentos e equipos técnicos estructúrase en:

- Servizos Sociais Comunitarios: Básicos e Específicos.
- Servizos Sociais Específicos.

O Centro de Servizos Sociais Comunitario Básico do Concello de Vilagarcía de Arousa, como parte do Sistema Galego de Servizos Sociais, fundamentase no seguintes de principios:

- Universalidade.

- Prevención.

- Responsabilidade pública.

- Igualdade.

- Equidade e equilibrio territorial.

- Solidariedade.

- Acción integral e personalizada.

- Autonomía persoal e vida independente.

- Participación.

- Integración e normalización.

- Globalidade.

- Descentralización e proximidade.

- Coordinación.

- Economía, eficacia e eficiencia.

- Planificación.

- Avaliación e calidade.

Lei de Servizos Sociais de Galicia